oKrakow.pl

Portal, Miasto Kraków Wydarzenia

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty okulistyczne w Krakowie

Kraków, listopad 2019 r. – Z myślą o osobach cierpiących na poważną chorobę oczu: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), Małopolska Fundacja Ratowania Wzroku „Dar Widzenia” oraz firma Bayer organizują warsztaty edukacyjne pt. „Spotkanie z AMD”.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem to najczęstsza przyczyna nieodwracalnej utraty widzenia w krajach rozwiniętych([1]). Według danych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyka ona  1,5 mln Polaków, do 2020 r. liczba ta może sięgnąć 2 mln([2]). Ta przewlekła choroba oczu występuje zwykle u osób po 50. roku życia.

„Spotkanie z AMD” odbędzie się w piątek 8 listopada o godzinie 12:00, w sali wykładowej Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 38 w Krakowie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Celem spotkania warsztatowego będzie edukowanie pacjentów w zakresie właściwego postępowania podczas choroby, w tym uświadamianie chorych, że oprócz leków mogą oni otrzymać pomoc w postaci rehabilitacji, odpowiedniego doboru pomocy optycznych, a także wsparcia psychologa.

– Oprócz samej terapii farmakologicznej pacjenta z wysiękową postacią AMD, niezwykle ważne wydało nam się edukowanie chorych w zakresie możliwości, jakie stwarza rehabilitacja osób słabowidzących oraz pomoc psychologa – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, Kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala  Uniwersyteckiego w Krakowie: współorganizator i moderator spotkania.

Warsztaty rozpoczną się wykładem dotyczącym procesu leczenia pacjenta z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki, który wygłosi prof. dr hab. n. med.  Bożena Romanowska-Dixon. Ujęcie psychologiczne, w tym techniki zmniejszania stresu i strachu, oraz rolę motywacji w procesie leczenia przedstawi dr Krzysztof Gerc z Zakładu Psychologii Rozwoju i Zdrowia, Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie. Temat rehabilitacji osób słabowidzących będzie omawiany przez mgr Katarzynę Kasprzyk oraz mgr Lucynę Zaleską ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Przewidziano również prelekcję nt. wsparcia organizacji pozarządowych i instytucji państwowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Podczas spotkania pacjenci otrzymają  również materiały edukacyjne.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

(Age related Macular Degeneration – AMD) – to przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. Dotyczy plamki – obszaru na dnie oka, odpowiedzialnego za widzenie centralne. Z wiekiem może dochodzić do rozwoju zmian zwyrodnieniowych w tej delikatnej strukturze. Uszkodzenia powodują zaburzenia widzenia: tj. pogorszenie ostrości wzroku, zniekształcenie obrazu, gorsze widzenie barw. W początkowym stadium choroba może przebiegać bezobjawowo, dlatego bardzo ważnym jest aby regularnie badać swój wzrok.

Istnieją dwie postacie AMD: postać sucha i postać mokra (wysiękowa).

Postać sucha cechuje się powolnym postępem choroby. Pogorszenie ostrości wzroku następuje stopniowo, w ciągu miesięcy lub lat. Zmiany zachodzące w plamce w tej postaci mają charakter przede wszystkim zanikowy. W postaci wysiękowej  powstają nowe nieprawidłowe naczynia krwionośne w okolicy plamki. Ściany naczyń są cienkie  i kruche wskutek czego na dnie pojawiają się wysięki i krwotoki, które oprócz zaburzeń widzenia, w końcowym stadium mogą spowodować powstanie blizny i prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki. Dla leczenia wysiękowej postaci AMD dedykowane są leki podawane do wnętrza oka (ciała szklistego), blokujące białko – czynnik wzrostu, które bierze udział w procesie tworzenia nieprawidłowych naczyń krwionośnych.

Postać wysiękowa stanowi około 10% wszystkich przypadków AMD, ale jest odpowiedzialna za 90% przypadków utraty wzroku związanej z tym zaburzeniem. W Polsce pacjenci z wysiękową postacią choroby mają dostęp do bezpłatnego leczenia. Terapia finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

O Bayer

Bayer jest globalnym przedsiębiorstwem posiadającym kluczowe kompetencje w obszarze nauk Life Science: ochronie zdrowia oraz żywieniu. Produkty i działania firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści, wspierają wysiłek związany z wyzwaniami stawianymi przez rosnącą i starzejącą się globalną populację. Bayer dąży do tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a marka Bayer kojarzona jest z zaufaniem, niezawodnością i jakością na całym świecie. W roku podatkowym 2018 grupa Bayer zatrudniała ok. 117 000 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 39,6 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 5,2 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.

[1] Encyklopedia Profilaktyki https://encyklopedia.wim.mil.pl/programy/amd/dla-pacjenta/

[2] Badania przesiewowe Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na rzecz profilaktyki schorzeń narządu wzroku, 2018 https://www.pto.com.pl/edukacja/kategoria/panel-pacjenta/a/badania-przesiewowe-polskiego-towarzystwa-okulistycznego-na-rzecz-profilaktyki-schorzen-narzadu-wzroku