Miasto Kraków Wiadomości Wydarzenia

Czy odwołania w sprawie tramwaju na Górkę Narodową wstrzymają inwestycję?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Na rozpoczęcie budowy szybkiego tramwaju na Górkę Narodową mieszkańcy północy Krakowa czekali od wielu lat. To jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w tej części miasta. Mimo, że pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęły się już kilka tygodni temu, pod koniec lipca do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły odwołania i zażalenia w tej sprawie. Czy wiadomo, czego dotyczą? Czy mogą wstrzymać już rozpoczęte prace?

Odwołania i zażalenia

Pod koniec czerwca wydana została decyzja ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w sprawie tramwaju z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową. W formie odrębnego postanowienia, decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Zarówno na decyzję ZRID, jak i sam rygor natychmiastowej wykonalności, przysługują środki odwoławcze.

W przypadku odwołania od decyzji ZRID druga instancja ma obowiązek sprawdzić wszystkie aspekty danej sprawy (nie tylko te, których dotyczy odwołanie). Taka instytucja może m.in. uchylić pierwotną decyzję, zmienić częściowo jej treść czy też cofnąć ją do pierwszej instancji.

Jako że rygor natychmiastowej wykonalności jest wydany w formie postanowienia, to odwołaniem od niego jest zażalenie. Jego weryfikacja sprowadza się jedynie do sprawdzenia zasadności, bez ingerowania w meritum samej sprawy. Postanowienie może zostać uchylone lub pozostawione w mocy. Odwołania i zażalenia rozpatruje się osobno.

Jak mówi Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego, w sprawie szybkiego tramwaju mającego połączyć Krowodrzą Górkę z Górką Narodową do urzędu wojewódzkiego wpłynęły dwa odwołania dotyczące decyzji ZRID oraz dwa zażalenia co do nadania inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego

Rzeczniczka prasowa Wojewody Małopolskiego zapowiada, że zarówno zażalenia, jak i odwołania będą przedmiotem analiz od strony formalnej. Na tym etapie nie wypowiada się na temat ich zawartości. – Kwestie merytoryczne, czyli np. przebieg oraz zakres terenowy i rzeczowy inwestycji, nie będą badane pod względem ich celowości czy gospodarności. Za to odpowiada inwestor, czyli zarządca drogi. Taki też charakter mogą mieć zarzuty stawiane w odwołaniach i zażaleniach. Natomiast jako organ drugiej instancji nie jesteśmy związani zakresem zarzutów w nich postawionych. Rozpatrujemy sprawę kompleksowo, oceniając zgodność z prawem postępowania oraz wydanych aktów administracyjnych. Nasza analiza wykracza poza zakres wskazany przez odwołujących się – komentuje Joanna Paździo.

Wpływ odwołań na inwestycję

Pozostaje więc pytanie, czy odwołania i zażalenia składane do drugiej instancji, a więc do Urzędu Wojewódzkiego, mogą zatrzymać już rozpoczęte prace? Samo wpłynięcie takich dokumentów nie wstrzymuje inwestycji. Kontynuację prac budowlanych potwierdza również rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich. – Nie rozważamy wstrzymania prac, wydany rygor natychmiastowej wykonalności do decyzji ZRID jest w obiegu prawnym, co pozwala na realizację robót – zapewnia Jan Machowski. – Wykonawca rozpoczął już działania w terenie i przygotowywania zaplecza budowy. Mimo odwołań, może nadal prowadzić te prace. Dopiero ich pozytywne rozpatrzenie mogłoby hipotetycznie wstrzymać daną realizacją – dodaje Dominik Franczak, przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Jeśli druga instancja stwierdziłaby zasadność odwołania co do decyzji ZRID lub zażalenia dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności, wykonawca będzie zmuszony do zaprzestania prac. Warto jednak dodać, że w postępowaniu odwoławczym nie można zmienić zakresu czy przebiegu inwestycji.

Decyzja wydana przez pierwszą instancję jest ostateczna (prawomocna) dopiero wtedy, gdy upłynie czas na składanie środków odwoławczych do drugiej instancji, bądź złożone wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie.

 

Realne zagrożenie?

Kontynuowanie budowy tramwaju na Górkę Narodową jest w interesie publicznym, dlatego można się spodziewać, że Miastu będzie zależało na szybkim zamknięciu tej sprawy. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, warto zauważyć, że odwołań do Urzędu Wojewódzkiego spłynęło bardzo mało. Standardowo, rozpatrywanie spraw administracyjnych trwa 1-2 miesiące, jednak postępowanie w przypadku każdej procedury odwoławczej przebiega inaczej i niekiedy może się znacząco wydłużyć z prozaicznych przyczyn takich jak brak podpisu czy zmiana nazwiska strony.

Przez lata mojej pracy w Radzie Dzielnicy nie spotkałem się z przypadkiem, żeby takie odwołanie finalnie wstrzymało prace budowlane. Instytucje kontrolne i nadzorcze zazwyczaj przychylnie i ze zrozumieniem spoglądają na projekty, które odpowiadają potrzebom społecznym. Przy każdej większej miejskiej inwestycji praktycznie zawsze pojawiały się odwołania – opowiada Dominik Franczak. – Wraz z radnym Jakubem Koskiem robimy cykliczne spotkania dla mieszkańców Dzielnicy i Miasta, dotyczące między innymi budowy szybkiego tramwaju na Górkę Narodową. Jeżeli Krakowianie mają jakiekolwiek pytania na ten temat, zachęcam do przesyłania ich do biura Rady lub zadawania ich w komentarzach na fanpage’u radnego Jakuba Koska w postach dotyczących inwestycji – dodaje przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Należy pamiętać, że każde odwołanie czy zażalenie, niezależnie od jego merytoryki czy zasadności, musi zostać rozpatrzone przez dany urząd. Instytucje przy sprawdzaniu złożonych wniosków mają na uwadze, że ta inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych. Pieniądze z tego tytułu muszą zostać rozliczone do 2023 roku, dlatego tym ważniejsze jest ich szybkie rozpatrzenie. Zarówno ta, jak i inne inwestycje planowane i realizowane na północy Krakowa, pomagają lokalnej gospodarce w czasach pandemii. Dominik Franczak twierdzi, że jeżeli pojawiłoby się realne zagrożenie dla budowy tramwaju, to może ono dotyczyć raczej jednego, niewielkiego odcinka, a nie całej inwestycji,  i spowoduje co najwyżej przesunięcie czasowe realizacji.